แบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการจัดการโครงการและอีเว้นท์ จัดทำและประกาศ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

                                                                          วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

                                                         

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัทฯ”) มีความจำเป็นที่จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ การเก็บรวบรวม การบันทึก การใช้ และการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและพันธมิตรของการจัดงานแสดงสินค้างานอีเว้นท์และกิจกรรมเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในการจัดงานกิจกรรมและตามวัตถุประสงค์ดังรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้  นโยบายนี้ใช้กับผู้ร่วมแสดงสินค้า ผู้ร่วมชมงาน ผู้ซื้อ บุคคลทั่วไป ตัวแทนขาย พันธมิตร หน่วยงานผู้สนับสนุนการจัดงาน ผู้ขาย ซัพพลายเออร์และผู้รับเหมา ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ลูกค้าและพันธมิตรของบริษัทฯ ทราบถึงรายละเอียดของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ: บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
สถานที่ติดต่อ: สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 อาคารบางกอกแลนด์ ชั้น 10 ถนนป๊อบปูล่า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ช่องทางการติดต่อ:   [email protected] 02-833-6336 เว็บไซต์ WWW.IMPACT.CO.TH
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ชื่อ: คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ติดต่อ: บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 อาคารบางกอกแลนด์ ชั้น 10 ถนนป๊อบปูล่า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ช่องทางการติดต่อ: [email protected]  เบอร์ติดต่อ 02-833-6373
รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลที่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม: – ชื่อนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด รูปถ่าย สถานะภาพสมรส อาชีพ รายได้
วัตถุประสงค์การประมวลผล: – บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้นเพื่อความจำเป็นในการจัดหาสินค้าและให้บริการบริการแก่ลูกค้า และเพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าว ในการนี้ บริษัทฯ จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาดังกล่าวได้เลยโดยปราศจากข้อมูลส่วนบุคคล – บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯโดยคํานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านเป็นสำคัญ ได้แก่ การติดต่อสื่อสารเพื่อการทำให้ธุรกรรมตามสัญญากับผู้ติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯเสร็จลุล่วง การวิเคราะห์ ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในของบริษัทฯ หรือเพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เป็นต้น – บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อการประสัมพันธ์ เสนอขาย และเชิญชวนเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ประชุมสัมมนา และงานอื่นๆ รวมไปถึงการจัดงานอีเว้นท์ในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทางภายในและภายนอกอาทิ สื่อออนไลน์หรือเว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ สื่อโฆษณา และอีกมากมาย บริษัทอาจบันทึกภาพถ่ายหรือวิดีโอ หรือถ่ายทอดสดเพื่อส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าว – บริษัทจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข เช่น เพื่อป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบาด
ระยะเวลาการประมวลผล: – บริษัทฯ จะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่สัญญาหรือธุรกรรมระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ และบริษัทฯยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ และหรือระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะทำลายข้อมูล/เอกสารด้วยวิธีการที่เหมาะสม
หน่วยงานที่ข้อมูลอาจถูกเปิดเผย: – บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ให้แก่หน่วยงานของรัฐตามที่บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมาย – บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ให้แก่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯโดยคํานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน และตามที่บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมาย – งานอีเว้นท์และบริการของเราสนับสนุนและร่วมมือกับพันธมิตรเช่น ผู้ร่วมแสดงสินค้าและสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนการจัดงาน เราอาจมีการส่งข้อมูลให้กับบุคคลเหล่านี้ และเมื่อมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น จะมีการแจ้งอย่างชัดเจนและคุณสามารถยกเลิกการให้ความยินยอมได้ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกำหนด การใช้รายละเอียดของคุณกับหน่วยงานพันธมิตรจะเป็นไปตามประกาศและนโยบายความเป็นส่วนตัวพันธมิตรและจะไม่ครอบคลุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ (1)   ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับบริษัทฯ (หากมี) (2)   ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน รวมทั้งขอรับสำเนาส่วนบุคคล และขอให้เปิดเผยการได้มากรณีที่ไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน (หากมี) (3)   ท่านมีสิทธิในการขอรับหรือขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ (4)   ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน (5)   ท่านมีสิทธิในการร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ (6)   ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน (7)   ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (8)  ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในกรณีที่ท่านเห็นว่าบริษัทฯ ดำเนินการไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการตามสิทธิข้างต้น ได้ที่ อีเมล์ [email protected] โทรศัพท์ 02-833-6373 หรือศึกษารายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม รวมทั้งแบบฟอร์มการใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ WWW.IMPACT.CO.TH