• คาดว่าการลงทุนอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้น 5 ถึง 5% ตั้งแต่ปี 2022 ถึง 2023
  • ภาครัฐเป็นผู้เป็นผู้นำหลักในการขับเคลื่อน โดยมีการลงทุนในโครงการโครงสร้างพระราชทาน เฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐกำลังส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจากภาคเอกชน โดยเฉพาะในการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม
  • การเติบโตของเศรษฐกิจไทยกำลังส่งผลให้มีการลงทุนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพัฒนาที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์
  • โอกาสใหม่เกิดขึ้นเนื่องจากรัฐบาลภูมิภาคมีการปรับปรุงอาคารต่าง ๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อการเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจ
  • การลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นในการนำเทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ระบบจำลองอาคาร ก่อสร้างนอกสถานที่ วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและทรัพยากรมนุษย์