อุปสรรค แนวโน้ม โอกาสทางตลาด การประชุมและเวิร์คชอปเกี่ยวกับ BIM โดยสมาคมแบบจำลองและสารสนเทศอาคารแห่งประเทศไทย (Thailand Building Information Modeling Association) การประชุมเรื่องความปลอดภัยในงานก่อสร้างและสุขภาพในงานก่อสร้างและอื่น ๆ

*Agenda is subject to change without notice*