Smart City – ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

Smart City – ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

Smart City – ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

• ภาพรวมและมุมมองด้านการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ในประเทศไทย

• การนำ Digital Twin มาใช้นำไปสู่การประหยัดต้นทุนและประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการสร้างเมืองอัจฉริยะ

• เทคโนโลยีไฟฟ้าและแสงสว่างอัจฉริยะเพื่อเก็บข้อมูล (Big Data) ที่มีคุณค่าและประหยัดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

• การจัดการเมืองอัจฉริยะจากมุมมองของการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกในปี 2573

• ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนจากการนำเมืองอัจฉริยะที่ประสบความสำเร็จมาใช้