What’s Next for Facility Management Industry in Thailand? บรรยายโดยสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร

What’s Next for Facility Management Industry in Thailand? บรรยายโดยสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร

สัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “What’s Next for Facility Management Industry in Thailand?”

บรรยายโดย สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร (TFMA)

เนื้อหาที่น่าสนใจ 

– อัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันของการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารในประเทศไทย

– การนำระบบบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร (Facility Management) มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย

– ก้าวต่อไปของการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารในอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย

– กิจกรรมและแผนงานของสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร (TFMA)