อนาคตและการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการก่อสร้างอาคารของประเทศไทย

อนาคตและการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการก่อสร้างอาคารของประเทศไทย

สัมมนาหัวข้อพิเศษ – อนาคตและการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการก่อสร้างอาคารของประเทศไทย โดย นายชัยยา เจิมจุติธรรม / รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการเเละผังเมือง