การเตรียมแผนผังเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้น่าอยู่ สมเป็นเมืองอัจฉริยะทันสมัย

การเตรียมแผนผังเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้น่าอยู่ สมเป็นเมืองอัจฉริยะทันสมัย

สัมมนาหัวข้อพิเศษ – การเตรียมแผนผังเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้น่าอยู่ สมเป็นเมืองอัจฉริยะทันสมัย 

โดย นายอรวัช สุวรรณเดช / รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *