การเตรียมแผนผังเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้น่าอยู่ สมเป็นเมืองอัจฉริยะทันสมัย

การเตรียมแผนผังเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้น่าอยู่ สมเป็นเมืองอัจฉริยะทันสมัย

สัมมนาหัวข้อพิเศษ – การเตรียมแผนผังเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้น่าอยู่ สมเป็นเมืองอัจฉริยะทันสมัย 

โดย นายอรวัช สุวรรณเดช / รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง