Asia BIM Collaboration (ABC) – Webinar Ceremony 2022 Presented by BCT Expo 2022

 • Highlights from “Asia BIM Collaboration 2021: BIM Adoption In Asia”
 • Asia BIM Collaboration MOU Ceremony and Insights from ABC’s initiators
 • ABC Vision & Roadmap

To understand more about Asia BIM Collaboration (ABC) Group, please visit: https://bct-construction.com/asia-bim-collaboration/

Smart City – ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

 • ภาพรวมและมุมมองด้านการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ในประเทศไทย
 • การนำ Digital Twin มาใช้นำไปสู่การประหยัดต้นทุนและประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการสร้างเมืองอัจฉริยะ
 • เทคโนโลยีไฟฟ้าและแสงสว่างอัจฉริยะเพื่อเก็บข้อมูล (Big Data) ที่มีคุณค่าและประหยัดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
 • การจัดการเมืองอัจฉริยะจากมุมมองของการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกในปี 2573
 • ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนจากการนำเมืองอัจฉริยะที่ประสบความสำเร็จมาใช้

 

DRIVE COST SAVINGS AND IMPROVE PRODUCTIVITY
Do you have the right construction software & technology that help you:

 • Improve & streamline your day-to-day project efficiency?
 • Improve your project communications?
 • Eliminate misallocation of budget and resources?
 • Cut down unnecessary downtime?
 • Create a safer working environment?

 

Find out how can technology helps you eliminate human errors, manual workflows, reduce downtime and minimize cost overruns.

PROGRESS GROUP – Complete Systems for Precast Concrete Plants
– ระบบสำหรับโรงงานผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป

Thailand BIM Movement on The Architectural Design Industry
– เทคโนโลยี BIM หรือแบบจำลองอาคารสารสนเทศมีผลต่อวงการสถาปัตกรรมอย่างไร
– ปัจจุบันนำมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างไรบ้าง

‘BIMobject Live Thailand
– Elevating your business growth through the crisis with BIM – ฝ่าวิกฤตพร้อมสร้างธุรกิจให้เติบโตด้วย BIM
– BIM in Action – BIM Showcase ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

เนื้อหาที่น่าสนใจ
– Digitization และ BIM จะช่วยฝ่าวิกฤตของอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างไร
– ทำความเข้าใจกับ BIM เทคโนโลยีสำคัญที่จะ Disrupt วงการก่อสร้างทั้งเรื่องความพร้อมของประเทศไทยในการนำ BIM ไปใช้และการปรับตัวเพื่อรองรับเทคโนโลยีนี้
– สัมภาษณ์พิเศษ BIM ในมุมมองของผู้ผลิตสินค้า
– อัปเดตเทรนด์และเทคโนโลยี BIM ที่สามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

Digital Transformation in Facility Management
บรรยายโดย สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร (TFMA) และสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (TBIM)
ที่จะมาร่วมบอกเล่าและแชร์ข้อมูลการนำระบบบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร (Facility Management) และแบบจำลองสารสนเทศและอาคาร (BIM) มาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างและอาคารในประเทศไทย

Public Hearing Thailand BIM object Construction Material Guideline
แนวทางการจัดทำวัตถุและวัสดุก่อสร้างสำหรับแบบจำลองสารสนเทศและอาคาร

FACILITY MANAGEMENT TRENDS IN 2021 to 2022

Project Show Case on BIM Design and Construction – Showcase MQDC project True Digital Park phase 2

What’s Next for Facility Management Industry in Thailand?
บรรยายโดย สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร (TFMA)

– อัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันของการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารในประเทศไทย
– การนำระบบบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร (Facility Management) มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
– ก้าวต่อไปของการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารในอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย
– กิจกรรมและแผนงานของสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร (TFMA)

Concrete Block and AAC Block & Panels Plants / High-end Technologies made by MASA
– Get the latest insides of the MASA AAC production process, reinforced large panel production, and the sustainable possibility.
– To understand the new AAC plant operation to help contractor save their necessary aggregate about 50%
– The plant brings the customer high flexibility for the production of AAC blocks. Besides on sand based recipes for the block production, the customer can also use recipes based on fly ash.

“Women In BIM (WIB) Thailand”
สัมมนาออนไลน์ที่ได้เชิญหญิงแกร่งแห่งวงการมาร่วมบอกเล่าและแชร์ประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมและการนำเทคโนโลยี BIM มาใช้

Asia BIM collaboration: BIM Adoption in Asia
Hearing the insights from Asia experts, the effects from COVID-19 and Post Covid19 Challenges, what is the situation of current Asia BIM market, and it is time for us to start the BIM collaborative among Asia countries, to achieve our common benefit.

การเตรียมแผนผังเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้น่าอยู่สมเป็นเมืองอัจฉริยะและมีความทันสมัยระดับนานาชาติ
บรรยายโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง

อนาคตและการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการก่อสร้างอาคารของประเทศไทย
บรรยายโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง

– แนวทางและวิธีการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
– ข้อแนะนำ แนวทางปฏิบัติของแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM Technology)
– มาตรฐานปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (Hydraulic Cement)
– มาตรฐานและข้อกฏหมาย เรื่องของระบบก่อสร้างอาคารโดยชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป
– มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติด้านอาคารสีเขียว Green Building
– กฎกระทรวงข้อที่ 67 การลดฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการก่อสร้าง

Fuel Tank usage in generator in accordance to Thailand Legal law
กฎหมายถังน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

Generator Performance Test for Standardization
การทดสอบสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

Parametric Design
– หลักการของ Parametric Design
– ทิศทางการขับเคลื่อนในปัจจุบัน

Visionary Insight – Asia BIM Digitalised Movement Panel Presentation and Discussion

Post-installed Anchors in Concrete. Overview of European and U.S. method for Qualification and Design

– Structural Resistance of Buildings to Earthquake Loads

Digital Transformation
– Digital Building Permit Application
– The Digital Enablement of your Asset Information Management Capability
– Technology Vectors
– Kind of digital transformation happening in the different sections and how that can be implemented our very easy sector

Building Management in 5.0 Era อบรมสัมมนาออนไลน์ ผู้จัดการอาคารในยุค 5.0

– การบริหารการจัดการนิติบุคคลยุค 5.0 AI
– การบริหารการจัดการเชิงป้องกันระบบป้องกันภัยภายในอาคารฯ
– การบริหารอาคารฯรูปแบบการประหยัดพลังงานภายในอาคารชุดฯโดย AI เข้ามาบริหารจัดการฯ

Innovative Design and Construction of Elevated Tracks for Monorail
นวัตกรรมด้านการออกแบบและก่อสร้าง ทางยกระดับสำหรับรถไฟฟ้ารางเดียว

Modular Concrete Structures for Urban Development
ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป เพื่อพัฒนาการก่อสร้างแบบสังคมเมือง
-หลักแนวคิดออกแบบและก่อสร้าง
-มาตรฐานอาคารที่จะมีในอนาคต

Fire Pump Weekly inspection and testing procedures in alignment with Thailand Standardization
ขั้นตอนการตรวจสอบและทดสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์ตามมาตรฐาน

Preservation and Rehabilitation of Historical Highway Bridges in Thailand
การฟื้นฟูและบูรณะสมรรถภาพของสะพานทางหลวงประวัติศาสตร์ในประเทศไทย

Structural Resistance of Buildings to Earthquake Loads
การเสริมกำลังอาคารต้านแผ่นดินไหว

The Future of Cement and Concrete Products that are Environmental Friendly and Sustainable.
อนาคตของปูนซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Digital Infrastructure for Asset Management, Building Next Generation Smart City

-Digital Twin or Asset Management
-About the RMIT Campus
-Visual Singapore, building blocks of a Smart City

Inspection and Investigation of Structural Cracks and Defects. What to look out for?
ปัญหารอยแตกร้าวและข้อบกพร่องในงานก่อสร้างที่วิศวกรมักมองข้าม

Towards Digitalization of Thailand’s Construction and Design Industry

– An outlook on future innovation trends in Thailand’s construction industry
– Digitalization in construction manufacturing and solutions
– Digitalization in Project Development and Management
– Digitalization in Construction Designs
– Digitalization in Constructions

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right